Declaration and Resolutions adopted at 35th International Conference

 

Warsaw declaration on the “appification” of society EN

Accreditation resolution EN

Profiling resolution EN

Strategic direction resolution EN

Enforcement coordination resolution EN 

International law resolution EN

Openness resolution EN

Digital education resolution EN

Webtracking Resolution EN

 

Deklaracja Warszawska PL

Rezolucja w sprawie akredytacji PL

Rezolucja w sprawie profilowania PL

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji PL

Rezolucja w sprawie koordynacji międzynarodowego egzekwowania prawa PL

Rezolucja na rzecz zapewnienia ochronie danych i prywatności stałego miejsca w międzynarodowym prawie PL

Rezolucja w sprawie jawności praktyk w zakresie ochrony danych osobowych PL

Rezolucja w sprawie edukacji cyfrowej dla wszystkich PL

Rezolucja w sprawie śledzenia w sieci i ochrony prywatności PL 

 

Declaración de Varsovia ES

Resolución sobre acreditación ES

Resolución sobre perfiles ES

Resolución de la Dirección Estratégica de la Conferencia ES

Resolución sobre Coordinación Internacional para la Aplicación de la Ley ES

Resolución La Protección de Datos y la Privacidad deben asegurarse mediante el Derecho Internacional ES

Resolución sobre apertura de prácticas de datos personales ES

Resolución sobre la educación digital para todos ES

Resolución Rastreo en línea y privacidad ES  

 

Declaration de Varsovie sur l' <> de la societe FR

Resolution d'accreditation FR

Resolution sur le profilage FR

Resolution sur l'orientation strategique de la Conference FR

Resolution sur la coordination de l'application de la loi a l'echelle internationale FR

Resolution sur l'inscription de la protection des donnees et de la protection de la vie privee dans le droit international FR

Resolution sur la transparence des pratiques en matiere de renseignements personnels FR

Resolution sur une education au numerique pour tous FR

Resolution sur le suivi sur le Web et la protection de la vie privee FR 

HONORARY PATRONAGE